Третя сотня найуживаніших слів англійської мови. Переклад


Дорогі читачі, пропоную вашій увазі переклад третьої сотні найуживаніших англійських слів.

top-300

Перевірити, чи ви їх знаєте, можна тут, де їх наведено без перекладу.

Отож, 3-тя сотня:

popular популярний
small малий
though хоча
experience досвід
include включати
job робота
music музика
person особа
really дійсно
although хоча
thank дякувати
book книга
early рано
reading читання
end кінець
method спосіб
never ніколи
less менше
play грати
able здатний
data дані
feel почувати
high високий
off з
point крапка
type набирати текст
whether чи
food їжа
understanding розуміння
here тут
home домівка
certain певний
economy економіка
little мало
theory теорія
tonight сьогодні ввечері
law закон
put класти
under під
value ціна
always завжди
body тіло
common спільний
market ринок
set ставити
bird птах
guide вести
provide забезпечувати
change змінювати
interest інтерес
literature література
sometimes інколи
problem проблема
say казати
next наступний
create створювати
simple простий
software програма
state стан
together разом
control керувати
knowledge знання
power сила
radio радіо
ability здатність
basic основний
course курс
economics економіка
hard важкий
add додавати
company компанія
known відомий
love любов
past повз
price ціна
size розмір
away геть
big великий
internet інтернет
possible можливий
television телебачення
three три
understand розуміти
various різний
yourself ти сам
card картка
difficult важкий
including включно з
list список
mind розум
particular особливий
real справжній
science наука
trade торгівля
consider розглядати
either або
library бібліотека
likely вірогідно
nature природа
fact факт

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *